Masz pytania?
Skontaktuj sie z nami.

Sprawdź naszą ofertę

Gwarantujemy bogaty asortyment, sprawdzonych dostawców,towar najwyższej jakości!
Przejdź do sklepu

Gwarancja


Warunki gwarancji i reklamacji

 1. CETO udzieli Zamawiającemu na dostarczany Towar 12-miesięcznej gwarancji, rozpoczynającej się w dniu jego sprzedaży, chyba, że na dany Towar jest ustalony inny okres gwarancji. CETO zagwarantuje poprawne działanie Towaru oraz usunięcie wad fabrycznych ujawnionych w okresie objętym gwarancją.
 2. Jeżeli sprzęt posiada kartę gwarancyjną producenta Zamawiający zobowiązany jest realizować swoje prawa w sieci serwisowej producenta. CETO nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu funkcjonowania i działania sieci serwisowej producenta. Z tego tytułu nie zajmuje się pośredniczeniem przy naprawach, które winny być realizowane w tejże sieci.
 3. Gwarancja nie obejmuje:
  • wad i usterek Towaru powstałych podczas transportu,
  • wad i usterek spowodowanych niewłaściwą eksploatacją lub działaniem czynników zewnętrznych, takich jak np. powódź, pożar, wyładowania atmosferyczne,
  • wad i usterek powstałych na skutek przeróbek, zmiany oprogramowania, złej konfiguracji lub napraw dokonywanych przez osoby nieupoważnione,
  • konserwacji i okresowych przeglądów.
 4. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, innych niż w pkt.2, Zamawiający powinien, w terminie najpóźniej do 60 dni od momentu stwierdzenia tych wad, przekazać do CETO pisemne Zgłoszenie Reklamacyjne.
 5. Zgłoszenie Reklamacyjne musi zawierać:
  • dokładne oznaczenie Towaru, którego dotyczy,
  • kartę gwarancyjną (jeśli była dołączona do Towaru) z podpisem i pieczątką CETO,
  • szczegółowy opis wady lub usterki,
  • kopię dokumentu zakupu towaru,
  • określenie przez Zamawiającego proponowanego przez niego sposobu realizacji uznanej reklamacji przez CETO.
 6. Zamawiający ma obowiązek udostępnić do zbadania reklamowany Towar, wysyłając go na swój koszt na adres siedziby CETO.
  W przypadku uznania reklamacji Towar jest odsyłany na koszt CETO. W przeciwnym przypadku odesłanie Towaru nastąpi na koszt Zamawiającego.
 7. CETO rozpatrzy Zgłoszenie Reklamacyjne w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym będzie dysponował wadliwym towarem do zbadania i pisemnym Zgłoszeniem Reklamacyjnym.
 8. W przypadku niespełnienia warunków z pkt.5 lub gdy Towar będzie miał nieczytelne numery seryjne,CETO zastrzega sobie prawo do odesłania reklamowanego towaru na koszt Zamawiającego bez rozpatrzenia Zgłoszenia Reklamacyjnego.
 9. Koszty konserwacji i czyszczenia, jak również koszty ekspertyz, w wyniku których nie stwierdzono uszkodzeń lub stwierdzono uszkodzenia powstałe z winy Zamawiającego, obciążają Zamawiającego.
 10. Udzielona gwarancja uprawnia Zamawiającego do żądania usunięcia wad Towaru lub obniżenia jego ceny.
 11. Jakiekolwiek reklamacje, zgłaszane w ramach udzielonej gwarancji, nie mogą być dla Zamawiającego podstawą do odmowy lub wstrzymania płatności za odebrany Towar.
 12. W przypadku, gdy usunięcie wad Towaru jest niemożliwe lub wiąże się z nadmiernymi kosztami, CETO uprawniony jest, niezależnie od żądania Zamawiającego, do wymiany Towaru na wolny od wad.
 13. CETO dołoży wszelkich starań, by pozytywnie rozpatrzone reklamacje były zrealizowane w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia. W przypadku, gdy realizacja reklamacji w tym terminie nie będzie możliwa, strony uzgodnią odrębne warunki i tryb postępowania.